הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 הוצאה לפועל - מפתח עניינים

 
הוצאה לפועל - דף הבית > הוצאה לפועל > טענת פרעתי

טענת פרעתי

ניתן להעלות טענת פרעתי בכל זמן

סוג הטענות שניתן לטעון בבקשה בטענת פרעתי

פרוצידורה של "בקשה בכתב" לפי פרק כ' (תקנות 241 – 246) לתקנות סד"א (שזו פרוצידורת הדיון בטענת פרעתי לאחר תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל)

הליך שבמהותו הינו בקשה בטענת "פרעתי" צריך להידון ככזה

סיכומים

דיון חוזר בטענת פרעתי שלא נדונה לגופה

עיכוב הליכים עד להכרעה בטענת הפרעתי

התניית שמיעת טענת פרעתי בהפקדת ערובה

התרת מתן עדות ע"י עו"ד מייצג

הארכת מועד תשלום/ביצוע שנקבע בפסה"ד

התיישנות טענת פרעתי ביחס להגדלת קרן חוב שבוצעה (ביחס לחיוב ביתר ולדרישת השבתו/הפחתתו במסגרת טענת הפרעתי)

רשם ההוצאה לפועל לא מוסמך ליתן צו גילוי מסמכים שעניינם בירור טענת פירעון שלא מצויה בסמכות רשם ההוצאה לפועל

ראש ההוצאה לפועל לא מוסמך לדון בטענת פירעון שהיתה קיימת טרם מתן פסק הדין המבוצע

הסכם שנעשה בין החייב לבין הזוכה לאחר פסק הדין המבוצע, והשלכתו על סמכות ראש ההוצאה לפועל

ראש ההוצאה לפועל אינו מוסמך לפסוק בתביעות אחרות של החייב נגד הזוכה וכן בסכסוכים המצריכים בירור ראייתי ע"י בית המשפט

קיימת חובת דיון פרונטלי בטענת פרעתי (לפי המצב שלפני תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל)

חקירת מצהירים

טענת קיזוז

 

זקיפת תשלומים

 

נטל השכנוע בטענת פרעתי קבוע ומוטל על החייב

פסק דין שקובע מועדי תשלום שונים

נדחה ערעור על החלטת ראש הוצאה לפועל שקיבל טענת פרעתי. נפסק, כי הזוכה לא היה רשאי להגיש את פסק הדין לביצוע בהוצאה לפועל, שכן טרם חלף אחד ממועדי התשלום לפי פסק הדין (החלטה עליון 19.7.06 רע"א 4448/06). 30

טענת פרעתי בשטר כספי (שיק)

בהלכה תקדימית (הנזכרת גם בספרו של בר-אופיר) נפסק, כי טענת פירעון שטר שנטענת ביחס לפירעון שנעשה לפני מסירת האזהרה צריכה להיטען כ"התנגדות לביצוע שטר" שבסמכות בית המשפט, ואילו טענת פירעון שטר שנטענת ביחס לפירעון שנעשה לאחר מסירת האזהרה צריכה להיטען כטענת "פרעתי" בפני ראש ההוצאה לפועל. המועד הקובע הוא איפוא מועד מסירת האזהרה (פסק דין עליון 14.6.72 בר"ע 87/72). 162

 

טענת פרעתי בתיק מזונות

טענת פרעתי בשטר משכון/משכנתא

חייב אינו רשאי לפרוע החוב לנושה של הזוכה, להבדיל מהזוכה

כך נפסק, תוך דחיית טענת הפרעתי (פסק דין מחוזי ירושלים 23.7.07 ע"א 9691/06). 199

ניתן לטעון טענה בדבר הסכמה לעיכוב הליכי ביצוע פסק דין במסגרת טענת פרעתי

כך נפסק (החלטה מחוזי נצרת 12.7.06 בר"ע 1045/06). 70

החלטה בטענת פרעתי יוצרת "מעשה בית דין"

פירעון לידי עורך דין-שלוח של הזוכה כמוהו כפירעון לידי הזוכה

אושרה החלטת ראש ההוצאה לפועל לקבל טענת פרעתי של חברת ביטוח ששילמה החוב הפסוק לידי ב"כ הזוכה, בנסיבות בהן ב"כ הזוכה מעל בכספים ולא העבירם במלואם לזוכה. נפסק עובדתית-משפטית שב"כ הזוכה היה רשאי, ע"פ דיני השליחות, לקבל הכסף עבור הזוכה (פסק דין מחוזי ת"א 26.10.06 ע"א 3321/05). 84

הסדר ישיר בין החייב לבין הזוכה, שלא לוקח בחשבון את שכ"ט ב"כ הזוכה

פירעון לידי אורגן בלתי מוסמך של הזוכה אינו פירעון לידי הזוכה

פירעון לידי הזוכה, למרות שפסק הדין חייב פירעון לידי ב"כ הזוכה, הינו פירעון מלא

פסק הדין הופך החלטת ראש ההוצאה לפועל שדחתה טענת פרעתי של חייבת שמסרה שיק ע"ש הזוכה, בעוד שפסק הדין חייב למסור שיק ע"ש ב"כ הזוכה. בית המשפט ראה במסירת השיק כאמור משום פירעון מלא, הן ע"פ דיני השליחות והן בשל הפרת חובת תום הלב ע"י הזוכה, שבמקום לבקש שיק חלופי רצה ופתחה תיק בהוצאה לפועל (פסק דין מחוזי ת"א 2.2.06 ע"א 2165/05). 149

דינו של תשלום (ללא כל הסכמה) של קרן החוב ע"י חייב לידי הזוכה

אושרה החלטת ראש ההוצאה לפועל הדוחה טענת פרעתי. החייב שילם, מס' ימים לאחר שקיבל האזהרה, את הסכום המדוייק של השטר המחולל המבוצע בהוצאה לפועל, ישירות לידי הזוכה, ולא לידי תיק ההוצאה לפועל. נדחתה עובדתית (לאחר דיון) טענת החייב לפיה סוכם שתשלום זה פורע את החוב בהוצאה לפועל. נפסק, כי בנסיבות כאלו ולאור ההלכה הנוהגת, רשאי היה הזוכה לזקוף התשלום הנ"ל שבוצע כנגד חובותיו האחרים של החייב (פסק דין מחוזי ת"א 26.12.06 ע"א 1685/06). 90

פתיחת תיק הוצאה לפועל מיותרת וחסרת תום לב

חידוש הליכים בעקבות הפרת הסכם פשרה שנעשה לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל, כפוף גם הוא לחובת תום לב מצד הזוכה

טענת תשלום במזומן כנגד קבלה, וטענה נגדית בדבר היות הקבלה מזויפת

אושרה החלטת ראש ההוצאה לפועל לדחות טענת פרעתי הנסמכת על טענת תשלום במזומן לנציגות בית משותף ועל קבלה שנטען שנמסרה ע"י הנציגות. הנציגות טענה לזיוף הקבלה, ובסופו של יום, ולאחר שמיעת ראיות וכן מומחה גרפולוג, נפסק לחובת החייבת (פסק דין מחוזי ת"א 8.1.07 ע"א 3771/04). 132

טענה בדבר משלוח שיק על פי פסק דין

בית המשפט מאשרר החלטת ראש ההוצאה לפועל הדוחה התנגדות של חייבת לביצוע פס"ד, תוך קביעה שאין די במשלוח הנטען של השיק ע"י החייבת, בנסיבות שהוכחו לפיהן השיק לא הגיע לייעדו. בית המשפט מאבחן בין הטעון הוכחה לצורך קבלת זוכה להגדלת קרן חוב לבין הטעון הוכחה במסגרת טענת פרעתי של חייב (פס"ד מחוזי ת"א 24.9.07 בר"ע 2589/06). 217

טענה בדבר אי-המצאת דפי בנק של הזוכה

טענה בדבר שיהוי בביצוע פסק הדין

טענה בדבר שינוי נסיבות שמצדיק אי מימוש של פסק דין פשרה

טענה לגבי כשירותו המשפטית של זוכה להיות צד להליכים משפטיים

פרשנות הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין לגבי מועדי תשלום ולגבי סנקציה של פיצוי מוסכם

פסק בוררות

טענה לפיה סכום שננקב בפסק הדין לתשלום הוא סכום נטו, ולא ברוטו

מדובר בחיוב הנוגע לשכר עבודה, שלגביו יש הלכה כללית לפיה כאשר לא מצוין אם מדובר בסכום נטו או ברוטו, כי אז החזקה היא שמדובר בסכום ברוטו (לפני ניכויי חובה המוטלים על המעביד). למרות זאת ראש ההוצאה לפועל פירשה הדברים והגיעה למסקנה שמדובר בסכום נטו, וזאת על יסוד פרשנות נסיבתית של הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין (פסק דין מחוזי חיפה 28.5.07 ע"א 4298/07). 212

ניכוי מס במקור

טענה לפיה זוכה בפסק דין צריך להוציא חשבונית מס על רכיב המע"מ בתוך שכר הטרחה הפסוק

פס"ד שסוקר בהרחבה הנושא וקובע, כי חייב ששילם לזוכה שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ ע"פ פסה"ד, לא זכאי לקבל חשבונית מס בגין רכיב המע"מ, שכן חוק המע"מ לא חל בעניין (פס"ד שלום ת"א 1.7.07 ת"ק 5293/06). 216

גבול סמכותו של ראש ההוצאה לפועל לפרש פסק דין במסגרת טענת פרעתי

אי-ביצוע חיוב על ידי החייבת, כאשר פסק הדין קובע חיובים משולבים/מותנים

על חייב מוטלת חובה ליזום ולקדם ביצוע בפועל של פסה"ד, גם אם הזוכה לא דוחק בו לעשות זאת

המועד לביצוע פסה"ד – מיום קבלת פסה"ד או מיום נתינתו

טענה בדבר אי-התקיימות תנאי שבפסק הדין לצורך אכיפת פסק הדין אינה טענת "פרעתי"

 

פס"ד להריסת מבנה

 

טענה לפיה הכרזתו של חוב כ"חוב אבוד" מונעת היכולת לפעול לגבייתו

הכרעה בטענת פרעתי לפי הסכמה דיונית למינוי מומחה שמאי

בית המשפט מאשרר החלטת ראש הוצאה לפועל הדוחה בקשת חייב לתיקון שומה בעניין מע"מ, כאשר השומה נערכה ע"י שמאי מומחה ע"פ הסכמה דיונית (פסק דין מחוזי ת"א 3.7.07 בר"ע 1711/05). 179

טענה בדבר הפטר של ערב שגורר פטור גם של החייב – סעיף 55 לחוק החוזים

טענות בעניין מע"מ