הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 הוצאה לפועל - מפתח עניינים

 
הוצאה לפועל - דף הבית > הוצאה לפועל > חיוב צד שלישי שלא פעל על פי צו עיקול

חיוב צד שלישי שלא פעל על פי צו עיקול

על הזוכה הנטל להוכיח שצו העיקול נמסר לצד ג'

כך נקבע, תוך יישום ההלכה בע"א 6049/05 מחוזי ירושלים וכן תקנות ההוצאה לפועל (החלטה מיום 12.7.07 בתיק הוצאה לפועל 0399646034. פורסמה בנבו). 203

על חשיבותו של עיקול אצל צד שלישי

בעידן המודרני אין החייב מחזיק בידיו, בדרך כלל, באופן פיזי את כלל נכסיו וחלקם מוחזק בידי אחרים, כגון בנקים. על כן, חשוב לאפשר לנושים ללכוד ברשת העיקול גם נכסים וכספים של החייב המצוים בידי צד שלישי. הרחבת הליך העיקול אל עבר נכסי החייב שבידי צד שלישי אף חוסמת במידה רבה את יכולתו של החייב לחמוק מעיקול נכסיו ולסכל את הליך הגביה בהעברתם לצד שלישי. הנה כי כן, העיקול אצל צד שלישי מייעל מאוד את הליכי הגביה ותורם תרומה מהותית להשגת תכליתם. יחד עם זאת, יש לתת את הדעת על ההוצאות שבהן עלול צד שלישי לצאת כתוצאה מהעיקול אצלו וכן על השמירה על זכויותיו של החייב לפרטיות ולחיסיון בנקאי. (פסק דין עליון 15.12.05 ע"א 1167/01). 8

הליך חקירה לפי סעיף 46 לחוק, לפני הליך חיוב לפי סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

דיון בפני ראש ההוצאה לפועל על פי סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל, המשלב סוגיית הרמת מסך

כתנאי להוצאת עיקול אצל צד שלישי על הזוכה להוכיח באופן ראשוני ושטחי בלבד כי צד שלישי אכן מחזיק בנכסי החייב

מידת ההוכחה היא מועטה, ולגבי בנקים מחזיקים יש אף הנחה הסתברותית שלכל חייב יש חשבון בנק איזה שהוא (פסק דין עליון 15.12.05 ע"א 1167/01). 8

האופן שבו זוכה מוכיח שהכספים המוחזקים בידי צד שלישי הינם בני עיקול

זכותו של צד שלישי להחזר הוצאות סבירות שהוציא לצורך הטיפול בצו העיקול

נפסק שצד שלישי זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא לצורך איתור, חיפוש ומסירה של נכסי החייב במסגרת עיקול (פסק דין עליון 15.12.05 ע"א 1167/01). 8

על הזוכה רובץ נטל השכנוע בהליכי חיוב לפי סעיף 48 לחוק, ולאחר שהרימו, עובר לצד השלישי הנטל להוכחת "הצדק סביר"

כך נפסק בפסק דין תקדימי בעליון (פסק דין עליון 23.8.89 ע"א 533/87). 2

שתי חלופות החיוב שבסעיף 48 (א) לחוק ההוצאה לפועל

פסק דין המחייב צד ג' ע"פ סעיף 48 אינו מעניק לזוכה קדימות בנשיה במסגרת סעיף 76 לחוק מול זוכים-מעקלים אחרים, שאין בידיהם פסק דין כזה

הצדק סביר מהו

צד שלישי עשוי להיות מחויב ע"פ סעיף 48 גם כאשר לא היה בידו נכס בר-עיקול, אם בתגובתו לצו העיקול אישר שרשם העיקול ובכך יצר התחייבות חוזית

צד שלישי שקיבל צו עיקול לאחר שהוציא שטר לידי החייב

הפטר של צד שלישי הפועל ע"פ צו העיקול

אין עיקול תופס חשבון בנק הנמצא ביתרת חובה

אין עיקול תופס כספים המוחזקים ע"י בנק, כאשר הכספים משמשים ערבות בלתי מתמדת (של החייב לאחר) ומשועבדים לבנק

כך נפסק בנסיבות פסק הדין (החלטה עליון 19.10.06 רע"א 8365/05). 45

אין עיקול תופס כספים המוחזקים ע"י בנק, המקזז בין שני חשבונות של החייב/הלקוח, כאשר אחד מהם ביתרת זכות והשני ביתרת חובה

מצוטטת ההלכה שנקבעה בע"א 1226/90 (החלטה עליון 19.10.06 רע"א 8365/05). 45

קיזוז מול עיקול

חברת ביטוח המחזיקה בתגמולי ביטוח

אושרה החלטת ראש הוצאה לפועל לחייב מבטחת, ששילמה מלוא התגמולים לאחד משני מבוטחיה (המבוטח השני הוא החייב בהוצאה לפועל) לאחר שקיבלה צו העיקול, וזאת על יסוד הסתמכותה של המבטחת על הסכמת החייב לשלם כאמור למוטב השני בפוליסה. נפסק, כי העיקול מפקיע את כוחו של החייב לעשות פעולות בזכות המעוקלת, ובכלל זה להסכים לוותר על קבלת מחצית מהתגמולים לידיו (פסק דין מחוזי חיפה 6.2.05 ע"א 2626/04). 87

דוגמא לסיטואציה של ספק לגבי זהות המחזיק בכספים

בימ"ש אישר החלטת ראש ההוצל"פ לחייב את מפעל הפיס בחוב הפסוק, וזאת בנסיבות בהן מפעל הפיס טען שלא הוא, אלא הבנק הרלוונטי, מחזיק בכספים המיועדים לחייבת, לה מגיעים כספים מהרשות המקומית, בה תומך מפעל הפיס. כל זאת לאחר שהעיקול, כמו כל יתר העיקולים שהוטלו ביחס לחייבת, בוטלו ע"י בית משפט של הקפאת הליכים (פסק דין מחוזי ת"א 23.9.07 ע"א 3468/06). 237

דוגמות לפסיקות בבקשת זוכה לחיוב צד ג' בחוב הפסוק

צו עיקול שהוצא בהוצאה לפועל המופנה לרשות שיפוטית

הצגת אופן התנהלות סבירה של צד ג' (בנק או אחר) שמקבל צו עיקול

הסנקציות הקיימות לזוכה כנגד צד שלישי שלא מוסר הודעה מפורטת כנדרש